BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Planowanie przestrzenne i ochrona środowiska
Ilość odsłon: 52872

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Frombork
    Więcej...

Strategia rozwoju miasta i gminy Frombork - 2002
    Więcej...

Program Ochrony Środowiska
    Więcej...

Plan Gospodarki Odpadami
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa Kanalizacji Sanitarnej (Narusa-Frombork)
    Więcej...

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Frombork
    Więcej...

Planowane przedsięwzięcie "Budowa rosyjsko - niemieckiego rurociągu północnoeuropejskiego (odcinek pełnomorski)"
    Więcej...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Frombork
    Więcej...

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Frombork
    Więcej...

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Fromborka
    Więcej...

Projekt uchwały w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA FROMBORK
    Więcej...

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Frombork na lata 2007 - 2015 - Projekt
    Więcej...

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA FROMBORK NA LATA 2007 - 2015
    Więcej...

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA FROMBORKA
    Więcej...

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY FROMBORK - 2008 - 2015
    Więcej...

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2008 - 2015
    Więcej...

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY FROMBORK NA LATA 2008 - 2015
    Więcej...

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego, dla budowy czterech elektrowni wiatrowych o mocy 1,8-2,0 MW. wraz z niezbędnym zagospodarowaniem i przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej w Wielkim Wierznie.
    Więcej...

Projekty decyzji celu publicznego dot. budowy elektrowni wiatrowych w Wielkim Wierznie
    Więcej...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar działek Nr 89, 90 i 92/1 obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork.
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie: wydania decyzji celu publicznego, dla budowy traktu światłowodowego POLKOMTEL S.A. relacji Elbląg Browar – Milejewo – Pogrodzie – Frombork – Braniewo, na terenie obrębów Krzyżewo i Biedkowo gm. Frombork.
    Więcej...

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY FROMBORK 2008 - 2015
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji celu publicznego, dla budowy magazynu na sprzęt w miejscowości Wielkie Wierzno, działka Nr 393/2 obręb Wielkie Wierzno arkusz mapy 3.
    Więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK o opracowanej prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Frombork dla działki nr 92/1 obręb Wielkie Wierzno.
    Więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK o opracowanej prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Frombork dla działki nr 90 obręb Wielkie Wierzno.
    Więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK o opracowanej prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Frombork dla działki nr 89 obręb Wielkie Wierzno.
    Więcej...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Frombork dla działki nr 92/1 obręb Wielkie Wierzno
    Więcej...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Frombork dla działki nr 90 obręb Wielkie Wierzno
    Więcej...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Frombork dla działki nr 89 obręb Wielkie Wierzno
    Więcej...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji celu publicznego dla budowy wolnostojącego masztu antenowego.
    Więcej...

INFORMACJA
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na wniosek "BOB" Adam Gutkowski Braniewo, ul. Kętrzyńskiego, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie prac związanych z budową trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Basztowej we Fromborku.
    Więcej...

Wniosek Burmistrza o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GP.7331-11/09, polegającej na budowie wolnostojącego masztu antenowego oraz instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej na działce Nr 54/4 obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork.
    Więcej...

INFORMACJA
W związku z przekazaniem przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
zezwoleń na wykonanie rosyjsko-niemieckiego, podmorskiego gazociągu północnego Nord Stream, udzielonych w Finlandii, Szwecji, Danii i w Niemczech przez Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii oraz przez Urząd Górniczy, działając na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), przesyłam w załączeniu informacji o miejscu i możliwości zapoznania się z przedłożonymi dokumentami.
    Więcej...

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
ZAWIADAMIA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
„ Tłumaczeń w języku polskim pozwoleń na wykonanie rosyjsko-niemieckiego,
podmorskiego gazociągu północnego, udzielonych w Finlandii, Szwecji oraz w
Danii"
    Więcej...

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
ZAWIADAMIA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
„ Tłumaczeń w języku polskim pozwoleń na wykonanie rosyjsko-niemieckiego,
podmorskiego gazociągu północnego, udzielonych w Niemczech przez
Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii oraz przez Urząd Górniczy".
    Więcej...

© 2003 Internet-Info