BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Konkursy
Ilość odsłon: 100644

Ogłoszenie Burmistrza o Konkursie Ofert' 2005
    Więcej...

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań Gminy Frombork na rok 2005
w zakresie ochrony i promocji zdrowia
    Więcej...

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań Gminy Frombork na rok 2005
w zakresie działań na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
    Więcej...

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań Gminy Frombork na rok 2005
w zakresie turystyki krajoznawczej.
    Więcej...

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań Gminy Frombork na rok 2005
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
    Więcej...

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań Gminy Frombork na rok 2005
w zakresie prowadzenia zajęć oświatowo-wychowawczych w formach pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Frombork.
    Więcej...

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań Gminy Frombork na rok 2005
w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
    Więcej...

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań Gminy Frombork na rok 2005
w zakresie kultury i ochrony dóbr narodowych.
    Więcej...

Wzór oferty
realizacji zadania miasta i gminy Frombork w 2005 r.
    Więcej...

Kryteria oceny ofert
    Więcej...

Wzór umowy
    Więcej...

Sprawozdanie
z wykonania zadania publicznego
    Więcej...

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert
    Więcej...

Ogłoszenie
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku

o naborze pracownika socjalnego
    Więcej...

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownik socjalny
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku
    Więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania własnego Gminy Frombork w dziedzinie upowszechiania kultury fizycznej i sportu w 2006 r.
    Więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania własnego Gminy Frombork w dziedzinie oświaty i wychowania w 2006 r.
    Więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania własnego Gminy Frombork w dziedzinie upowszechniania rekreacji i wypoczynku w 2006 roku.
    Więcej...

Regulamin Komisji Konkursowej
    Więcej...

Regulami Konkursu
    Więcej...

Kryteria Oceny Ofert
    Więcej...

Wzór umowy
    Więcej...

Oferta realizacji zadania
    Więcej...

Wzór sprawozdania z wykonania zadania
    Więcej...

Ogłoszenie
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku o naborze pracownika socjalnego
    Więcej...

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert'2006
    Więcej...

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownik socjalny
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku
    Więcej...

Ogłoszenie konkursu
na stanowisko kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku
    Więcej...

Lista kandydatów
spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku
    Więcej...

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku
    Więcej...

Ogłoszenie konkursu
na stanowisko kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku
    Więcej...

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku , ul. Osiedle Słoneczne 28.
    Więcej...

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie stacji bazowej telefonii komórkowej – Frombork_Ciach, zlokalizowanej

na działce Nr 36/2 obręb Biedkowo gm. Frombork.
    Więcej...

Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika ZWiK
    Więcej...

Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku
    Więcej...

Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork, ul. Młynarska 5a
    Więcej...

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert
na realizację zadań Gminy Frombork na 2007 r.
    Więcej...

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku, ul. Osiedle Słoneczne
    Więcej...

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektor/inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a
    Więcej...

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert
Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
    Więcej...

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert 2007
w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień
    Więcej...

Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko urzędnicze w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku (referent ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej)
    Więcej...

Ogłoszenie o wynikach Otwartych konkursów ofert 2007
    Więcej...

Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko ds. finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku
    Więcej...

Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej Gminy Frombork
    Więcej...

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko referent ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w MGOPS we Fromborku
    Więcej...

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do obsługi Rady Miejskiej Gminy Frombork w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork
    Więcej...

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw finansowych w Referacie Finansowym w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork
    Więcej...

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych
    Więcej...

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko do spraw finansowych
    Więcej...

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej Gminy Frombork
    Więcej...

Ogłoszenie o konkursie
na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku - opiekun
    Więcej...

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko opiekunki w MGOPS we Fromborku
    Więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
na realizację zadań Gminy Frombork na 2008 r.
    Więcej...

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert 2008
    Więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2008
w zakresie pomocy społecznej - pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin w tym wspieranie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej w szczególności ludzi nieaktywnych zawodowo.
    Więcej...

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert 2008
w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w tym wspieranie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej w szczególności ludzi nieaktywnych zawodowo.
    Więcej...

Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Fromborku
    Więcej...

Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko kasjera w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku
    Więcej...

Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko opiekuna w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku
    Więcej...

Unieważnienie konkursu
na stanowisko opiekuna w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku
    Więcej...

Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy
    Więcej...

Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko audytora w Urzędzie Miasta i Gminy
    Więcej...

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert 2009
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy Frombork na rok 2009. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.frombork.pl i na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Frombork www.frombork.samorzady.pl. Termin składania ofert - 27 kwietnia 2009 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 0 55 244 06 74.
    Więcej...

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko asystenta koordynatora projektu "Nasze przedszkole, moja szansa"
    Więcej...

Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej Gminy Frombork
    Więcej...

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert 2010
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Frombork na rok 2010. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie powierzone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info