BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady - 2006
Ilość odsłon: 95108

Uchwała Nr I/1/06
Z dnia: 2 lutego 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: budżetu na rok 2006
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
    Więcej...

Uchwała Nr I/2/06
Z dnia: 2 lutego 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
    Więcej...

Uchwała Nr I/3/06
Z dnia: 2 lutego 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2006.
Data wejścia w życie: 2 lutego 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr I/4/06
Z dnia: 2 lutego 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
Data wejścia w życie: 2 lutego 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr I/5/06
Z dnia: 2 lutego 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście i gminie Frombork na rok 2006.
Data wejścia w życie: 2 lutego 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr I/6/06
Z dnia: 2 lutego 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół we Fromborku”.
Data wejścia w życie: 2 lutego 2006 r. z mocą od 01 stycznia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr I/7/06
Z dnia: 2 lutego 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i terapeuty.
Data wejścia w życie: 2 lutego 2006 r. z mocą od 1 września 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr I/8/06
Z dnia: 2 lutego 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr I/9/06
Z dnia: 2 lutego 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr I/10/06
Z dnia: 2 lutego 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wysokości diet dla sołtysów.
Data wejścia w życie: 2 lutego 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/11/06
Z dnia: 10 marca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmian w Statucie Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
    Więcej...

Uchwała Nr II/12/06
Z dnia: 10 marca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowej we Fromborku.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr II/13/06
Z dnia: 10 marca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie ustalenia dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.
Data wejścia w życie: 10 marca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/14/06
Z dnia: 10 marca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie ustalenia limitu rozmów ze służbowego telefonu komórkowego dla Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 10 marca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/15/06
Z dnia: 10 marca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013.
Data wejścia w życie: 10 marca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/16/06
Z dnia: 10 marca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół we Fromborku”.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą od 01 stycznia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/17/06
Z dnia: 10 marca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zbycia lokalu użytkowego nr 4 położonego w budynku mieszkalno - użytkowym nr 7A na działkach nr 100/9 i nr 100/15 obręb Biedkowo, gmina Frombork oraz przynależnego udziału w nieruchomości.
Data wejścia w życie: 10 marca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/18/06
Z dnia: 10 marca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zbycia lokali mieszkalnych nr 1, 2 i 3 położonych w budynku mieszkalno - użytkowym nr 7A na działkach nr 100/9 i Nr 100/15 obręb Biedkowo, gmina Frombork oraz przynależnego udziału w nieruchomości.
Data wejścia w życie: 10 marca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/19/06
Z dnia: 10 marca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zbycia lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku użytkowym na działce nr 141/3 obręb nr 6 miasta Fromborka oraz przynależnego udziału w nieruchomości.
Data wejścia w życie: 10 marca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/20/06
Z dnia: 10 marca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2006.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
    Więcej...

Uchwała Nr III/21/06
Z dnia: 28 kwietnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr III/22/06
Z dnia: 28 kwietnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 28 kwietnia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr III/23/06
Z dnia: 28 kwietnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych jako działki nr 8, nr 10, nr 13, nr 16, nr 17, nr 18, nr 24, nr 26 obręb nr 1 miasta Fromborka oraz nr 68 obręb nr 2 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 28 kwietnia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr III/24/06
Z dnia: 28 kwietnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Miasta i Gminy Frombork od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 148/16 obręb Krzyżewo, gmina Frombork .
Data wejścia w życie: 28 kwietnia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr III/25/06
Z dnia: 28 kwietnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej miejskim basenem kąpielowym oznaczonej jako działka nr 6/8 obręb nr 3 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 28 kwietnia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr III/26/06
Z dnia: 28 kwietnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr III/27/06
Z dnia: 28 kwietnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie ustalenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.
Data wejścia w życie: 28 kwietnia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr III/28/06
Z dnia: 28 kwietnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami leśniczówki Wilanowo celem nadania nazwy miejscowości.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
    Więcej...

Uchwała Nr III/29/06
Z dnia: 28 kwietnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i terapeuty.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
    Więcej...

Uchwała Nr III/30/06
Z dnia: 28 kwietnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie skargi Państwa Cecylii i Czesława Kowalskich na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork oraz pracę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku.
Data wejścia w życie: 28 kwietnia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr III/31/06
Z dnia: 28 kwietnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowej we Fromborku.
Data wejścia w życie: 28 kwietnia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/32/06
Z dnia: 2 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2006
Data wejścia w życie: 2 czerwca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/33/06
Z dnia: 2 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego
Data wejścia w życie: po zarejestrowaniu zmian Statutu w rejestrze prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem ogłoszenia zmiany Statutu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/34/06
Z dnia: 2 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.
Data wejścia w życie: 2 czerwca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/35/06
Z dnia: 2 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2005 rok”.
Data wejścia w życie: 2 czerwca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/36/06
Z dnia: 2 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2005”.
Data wejścia w życie: 2 czerwca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/37/06
Z dnia: 2 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie przystąpienia do porozumienia o współpracy w ramach projektu „EKO-GRANICA”.
Data wejścia w życie: 2 czerwca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/38/06
Z dnia: 2 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie ustalenia dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.
Data wejścia w życie: 2 czerwca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/39/06
Z dnia: 2 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie ustalenia dla pracowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.
Data wejścia w życie: 2 czerwca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/40/06
Z dnia: 2 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 2 czerwca 2006 r.z mocą od 01 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/41/06
Z dnia: 2 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie przyznania nagrody dla Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 2 czerwca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr V/42/06
Z dnia: 30 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2006
Data wejścia w życie: 30 czerwca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VI/43/06
Z dnia: 21 lipca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta i Gminy Frombork oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Frombork, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz wskazania organów i osób uprawnionych do podejmowania decyzji w tym zakresie.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr VI/44/06
Z dnia: 21 lipca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Fromborka.
Data wejścia w życie: 21 lipca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VI/45/06
Z dnia: 21 lipca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z wnioskiem o ustalenie nazwy miejscowości położonej w gminie Frombork.
Data wejścia w życie: 21 lipca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VI/46/06
Z dnia: 21 lipca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Powiatu Braniewskiego w Braniewie na własność Miasta i Gminy Frombork nieruchomości gruntowych stanowiących ulice powiatowe Pocztową, Rybacką i Krzywą oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 67/2 obręb 4 miasta Fromborka ,nr 9 i nr 10/4 oraz 215 obręb nr 6 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 21 lipca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VI/47/06
Z dnia: 21 lipca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta i Gminy Frombork położonego w budynku na działce nr 141/2 obręb 6 miasta Fromborka przy ulicy Młynarskiej .
Data wejścia w życie: 21 lipca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VI/48/06
Z dnia: 21 lipca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na własność Miasta i Gminy Frombork nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 8/3 i nr 8/5 obręb nr 6 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 21 lipca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VI/49/06
Z dnia: 21 lipca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zaopiniowania projektu Urzędu Morskiego w Gdyni granic od strony lądu dla morskiego portu we Fromborku
Data wejścia w życie: 21 lipca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VI/50/06
Z dnia: 21 lipca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty i nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej.
Data wejścia w życie: po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr VI/51/06
Z dnia: 21 lipca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Fromborku.
Data wejścia w życie: 21 lipca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VI/52/06
Z dnia: 21 lipca 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego
Data wejścia w życie: 21 lipca 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/53/06
Z dnia: 28 września 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 8, obręb nr 7 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 28 września 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/54/06
Z dnia: 28 września 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w likwidacji w Braniewie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 66/2, obręb Jędrychowo, gmina Frombork.
Data wejścia w życie: 28 września 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/55/06
Z dnia: 28 września 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 11 na działce nr 94/2 obręb Ronin, gmina Frombork oraz przynależnego udziału w nieruchomości.
Data wejścia w życie: 28 września 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/56/06
Z dnia: 28 września 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 5 na działce nr 124/2 obręb 6 miasta Fromborka przy ulicy Katedralnej oraz przynależnego udziału w nieruchomości.
Data wejścia w życie: 28 września 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/57/06
Z dnia: 28 września 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 4 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym nr 3 na działce nr 62, obręb nr 4 Frombork przy ulicy Mickiewicza oraz przynależnego udziału w nieruchomości.
Data wejścia w życie: 28 września 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/58/06
Z dnia: 28 września 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym nr 3 na działce nr 62, obręb nr 4 Frombork przy ulicy Mickiewicza oraz przynależnego udziału w nieruchomości.
Data wejścia w życie: 28 września 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/59/06
Z dnia: 28 września 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie pozbawienia drogi Rybackiej, Pocztowej i Krzywej położonych na terenie miasta Fromborka, kategorii dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem ich przebiegu.
Data wejścia w życie: 28 września 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/60/06
Z dnia: 28 września 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osady leśnej w celu ustalenia dla osady leśnej nazwy miejscowości Wilanowo-Leśniczówka.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/61/06
Z dnia: 28 września 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie skargi Pana Krzysztofa Kotowskiego na niewłaściwe załatwienie sprawy przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 28 września 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/62/06
Z dnia: 28 września 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmian w budżecie na rok 2006
Data wejścia w życie: 28 września 2006 r.
    Więcej...

uchwała Nr VII/63/06
Z dnia: 28 września 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania
Data wejścia w życie: 28 września 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/64/06
Z dnia: 28 września 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania
Data wejścia w życie: 28 września 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/65/06
Z dnia: 24 października 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2006
Data wejścia w życie: 24 października 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr I/1/06
Z dnia: 27 listopada 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 27 listopada 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr I/2/06
Z dnia: 27 listopada 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 27 listopada 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr I/3/06
Z dnia: 27 listopada 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 27 listopada 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr I/4/06
Z dnia: 27 listopada 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Data wejścia w życie: 27 listopada 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr I/5/06
Z dnia: 27 listopada 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 27 listopada 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/06/06
Z dnia: 5 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 5 grudnia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr III/7/06
Z dnia: 14 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2007 roku.
Data wejścia w życie: z dniem publikacji jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2007 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr III/8/06
Z dnia: 14 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności, sposobów jej poboru, inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2007 roku.
Data wejścia w życie: z dniem publikacji jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2007 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr III/9/06
Z dnia: 14 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: podatku od posiadania psów i terminów płatności w roku 2007.
Data wejścia w życie: z dniem publikacji jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2007r.
    Więcej...

Uchwała Nr III/10/06
Z dnia: 14 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2007 r.
Data wejścia w życie: z dniem publikacji jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2007 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr III/11/06
Z dnia: 14 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2007 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2007 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr III/12/06
Z dnia: 14 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2007 roku.
Data wejścia w życie: z dniem publikacji jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2007 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr III/13/06
Z dnia: 14 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zalecenia stosowania w 2007 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych miesięcznych stawek 1 metra kwadratowego czynszu najmu za najem lokali i budynków użytkowych.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia poprzez rozplakatowanie w sposób zwyczajowo przyjęty z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr III/14/06
Z dnia: 14 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zalecenia stosowania w 2007 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych procentowych wysokości cen gruntów stanowiących podstawę do ustalenia czynszów dzierżawnych z tytułu dzierżawy gruntów.
Data wejścia w życie: 14 grudnia 2006 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr III/15/06
Z dnia: 14 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 60 obręb nr 8 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 14 grudnia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr III/16/06
Z dnia: 14 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 65 obręb Krzyżewo, gmina Frombork.
Data wejścia w życie: 14 grudnia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr III/17/06
Z dnia: 14 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 1 w mieście Fromborku przy ulicy Kolonia Robotnicza, na sprzedaż udziału w 33/100 części w nieruchomości i oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 33/100 w gruncie oznaczonym jako działka nr 203/1 obręb 6 miasta Fromborka; sprzedaż przynależnego do lokalu budynku gospodarczego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, na którym położony jest ten budynek oznaczonego jako działka nr 203/11 obręb 6 miasta Fromborka oraz na oddanie w użytkowanie wieczyste przynależnego do lokalu gruntu oznaczonego jako działka nr 203/3 obręb nr 6 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 14 grudnia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr III/18/06
Z dnia: 14 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Miasta i Gminy Frombork lokali mieszkalnych nr 7,8,11,12,14 i 18 położonych w budynku mieszkalnym nr 10 w mieście Fromborku przy ulicy Osiedle Słoneczne wraz z przejęciem przynależnych udziałów w częściach wspólnych w nieruchomości oraz w użytkowaniu wieczystym gruntu oznaczonego według ewidencji gruntów jako działka nr 41/2 obręb nr 7 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 14 grudnia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/19/2006
Z dnia: 29 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2006
Data wejścia w życie: 29 grudnia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/20/2006
Z dnia: 29 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 29 grudnia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/21/2006
Z dnia: 29 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Statutowej.
Data wejścia w życie: 29 grudnia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/22/2006
Z dnia: 29 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/27/05 Rady Miejskiej Gminy Frombork
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
    Więcej...

© 2003 Internet-Info