BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady - 2008
Ilość odsłon: 65286

Uchwała nr XV/94/08
Z dnia: 31 stycznia 2008 r.
Wydane przez: Radę Miiejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy we Fromborku
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
    Więcej...

Uchwała nr XV/95/08
Z dnia: 31 stycznia 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XV/96/08
Z dnia: 31 stycznia 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XVI/97/08
Z dnia: 4 lutego 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 4 lutego 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XVII/98/08
Z dnia: 21 lutego 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
Data wejścia w życie: 21 lutego 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XVII/99/08
Z dnia: 21 lutego 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Frombork
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr XVII/100/08
Z dnia: 21 lutego 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
    Więcej...

Uchwała nr XVII/101/08
Z dnia: 21 lutego 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Data wejścia w życie: 21 lutego 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XVII/102/08
Z dnia: 21 lutego 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rat nieuiszczonej części opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Data wejścia w życie: 21 lutego 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XVII/103/08
Z dnia: 21 lutego 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Gminy Frombork Nr VIII/69/04 z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży przynależnych do lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork udziałów w gruncie.
Data wejścia w życie: 21 lutego 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XVII/104/08
Z dnia: 21 lutego 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 znajdujących się w budynku mieszkalno- użytkowym nr 15 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 144,obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Kopernika dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 31419 oraz na sprzedaż odpowiednich udziałów w tej nieruchomości.
Data wejścia w życie: 21 lutego 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XVII/105/08
Z dnia: 21 lutego 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu użytkowego nr 2 wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości stanowiącego własność Miasta i Gminy Frombork znajdującego się w budynku użytkowym nr 11 posadowionym na nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 146/39 obręb Krzyżewo, gmina Frombork dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze 28751 na lokal użytkowy nr 19 wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości stanowiący własność Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Fromborku znajdującego się w budynku mieszkalno-użytkowym nr 4 posadowionym na nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 41/46 obręb Biedkowo, gmina Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą nr 21952.
Data wejścia w życie: 21 lutego 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XVIII/106/08
Z dnia: 27 marca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 27 marca 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XVIII/107/08
Z dnia: 27 marca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Frombork na lata 2008 – 2015.
Data wejścia w życie: 27 marca 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XVIII/108/08
Z dnia: 27 marca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
Data wejścia w życie: 27 marca 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XVIII/109/08
Z dnia: 27 marca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty.
Data wejścia w życie: po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr XVIII/110/08
Z dnia: 27 marca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie ustalenia dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół we Fromborku najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.
Data wejścia w życie: 27 marca 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XVIII/111/08
Z dnia: 27 marca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkół we Fromborku.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr XVIII/112/08
Z dnia: 27 marca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Frombork w Zgromadzeniu Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego.
Data wejścia w życie: 27 marca 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XVIII/113/08
Z dnia: 27 marca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osady leśnej celem ustalenia nazwy miejscowości ,,Wilanowo-Leśniczówka’’- rodzaj osada leśna.
Data wejścia w życie: 27 marca 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XVIII/114/08
Z dnia: 27 marca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w celu zmiany dla leśniczówki nazwy ,,Baranówka” na nazwę Baranówka – Leśniczówka.
Data wejścia w życie: 27 marca 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XVIII/115/08
Z dnia: 27 marca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osady w celu zmiany dla osady nazwy miejscowości z ,, Biedkowo” na nazwę ,, Biedkowo- Osada”.
Data wejścia w życie: 27 marca 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XVIII/116/08
Z dnia: 27 marca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Baranówki w celu zniesienia nazwy miejscowości i rodzaju - ,,Baranówka”, rodzaj wieś.
Data wejścia w życie: 27 marca 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XVIII/117/08
Z dnia: 27 marca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 17 obręb 2 miasta Fromborka, nr 10, nr 22, nr 23, nr 24, nr 25/1 i nr 28 obręb nr 4 miasta Fromborka z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową.
Data wejścia w życie: 27 marca 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XVIII/118/08
Z dnia: 27 marca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 21 i 27/8 obręb 4 miasta Fromborka oraz nr 11/2 obręb nr 7 miasta Fromborka z przeznaczeniem na zabudowę garażową.
Data wejścia w życie: 27 marca 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XVIII/119/08
Z dnia: 27 marca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej we Fromborku w 2008 roku.
Data wejścia w życie: 27 marca 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XVIII/120/08
Z dnia: 27 marca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie uzgodnienia rozporządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy.
Data wejścia w życie: 27 marca 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XVIII/121/08
Z dnia: 27 marca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie uzgodnienia rozporządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej - Wschód.
Data wejścia w życie: 27 marca 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XIX/122/08
Z dnia: 24 kwietnia 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 24 kwietnia 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XIX/123/08
Z dnia: 24 kwietnia 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Data wejścia w życie: 24 kwietnia 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XIX/124/08
Z dnia: 24 kwietnia 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 24 kwietnia 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XIX/125/08
Z dnia: 24 kwietnia 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Frombork
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr XIX/126/08
Z dnia: 24 kwietnia 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 18/5 obręb nr 4 miasta Fromborka dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze 15664.
Data wejścia w życie: 24 kwietnia 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XIX/127/08
Z dnia: 24 kwietnia 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu części nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 28 obręb nr 4 miasta Fromborka dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 32027 z przeznaczeniem na zabudowę garażową.
Data wejścia w życie: 24 kwietnia 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XIX/128/08
Z dnia: 24 kwietnia 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Fromborka oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach i sposobu jej poboru.
Data wejścia w życie: upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr XX/129/08
Z dnia: 29 maja 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 66/1, nr 66/2, nr 66/3 obręb Jędrychowo, gmina Frombork, dla których Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgi wieczyste o numerach 18810 i 19977.
Data wejścia w życie: 29 maja 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XX/130/08
Z dnia: 29 maja 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 7 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 10 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 41/2, obręb nr 7 miasta Fromborka przy ulicy Osiedle Słoneczne dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 14969 oraz na sprzedaż odpowiednich udziałów w tej nieruchomości.
Data wejścia w życie: 29 maja 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XX/131/08
Z dnia: 29 maja 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta i Gminy Frombork od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 22/5 i nr 22/6 obręb Krzywiec, gmina Frombork, dla których w Sądzie Rejonowym w Braniewie Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste o numerach 27519 i 14035.
Data wejścia w życie: 29 maja 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XX/132/08
Z dnia: 29 maja 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę nazwy miejscowości, zniesienie rodzaju i nazwy miejscowości oraz ustalenie urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Frombork.
Data wejścia w życie: 29 maja 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XX/133/08
Z dnia: 29 maja 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Radosnym krokiem do szkoły” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.
Data wejścia w życie: 29 maja 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXI/134/08
Z dnia: 26 czerwca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie podjęcia współpracy z miastem Kazlu Ruda.
Data wejścia w życie: 26 czerwca 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXI/135/08
Z dnia: 26 czerwca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
Data wejścia w życie: 26 czerwca 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXI/136/08
Z dnia: 26 czerwca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako część działki nr 382 obręb Wielkie Wierzno, gmina Fromborka dla których Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 33756.
Data wejścia w życie: 26 czerwca 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXI/137/08
Z dnia: 26 czerwca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym stanowiącym kotłownię miejską wraz z urządzeniami oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 17 obręb nr 10 miasta Fromborka dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 365 oraz na sprzedaż sieci i przyłączy ciepłowniczych położonych na terenie miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 26 czerwca 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXI/138/08
Z dnia: 26 czerwca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 26 czerwca 2008 r. z mocą od 1 stycznia 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXI/139/08
Z dnia: 26 czerwca 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Radosnym krokiem do szkoły” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.
Data wejścia w życie: 26 czerwca 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXII/140/08
Z dnia: 25 września 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: zmian w budżecie na 2008 r.
Data wejścia w życie: 25 września 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXII/141/08
Z dnia: 25 września 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach, innych obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat.
Data wejścia w życie: upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr XXII/142/08
Z dnia: 25 września 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr XXII/143/08
Z dnia: 25 września 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu systemowego pod nazwą ,,Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Frombork” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Data wejścia w życie: 25 września 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXII/144/08
Z dnia: 25 września 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie uzgodnienia rozporządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy.
Data wejścia w życie: 25 września 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXII/145/08
Z dnia: 25 września 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie uzgodnienia rozporządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Wschód.
Data wejścia w życie: 25 września 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXII/146/08
Z dnia: 25 września 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Fromborku.
Data wejścia w życie: 25 września 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXIII/147/08
Z dnia: 30 października 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok.
Data wejścia w życie: 30 października 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXIII/148/08
Z dnia: 30 października 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi stanowiącymi hydrofornie wraz ze studniami wierconymi oznaczonymi według ewidencji gruntów jako działki nr 41/61 obręb Biedkowo i nr 123/5 obręb Wielkie Wierzno gmina Frombork, dla których Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach 23768 i 28046.
Data wejścia w życie: 30 października 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXIII/149/08
Z dnia: 30 października 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na własność Miasta i Gminy Frombork nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 1/1 i nr 28 obręb nr 7 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 30 października 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXIII/150/08
Z dnia: 30 października 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie zalecenia stosowania w 2009 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych miesięcznych stawek 1 metra kwadratowego czynszu najmu za najem lokali i budynków użytkowych.
Data wejścia w życie: 30 października 2008 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku
    Więcej...

Uchwała nr XXIII/151/08
Z dnia: 30 października 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie zalecenia stosowania w 2009 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych procentowych wysokości cen gruntów stanowiących podstawę do ustalenia czynszów dzierżawnych z tytułu dzierżawy gruntów.
Data wejścia w życie: 30 października 2008 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.
    Więcej...

Uchwała nr XXIII/152/08
Z dnia: 30 października 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej we Fromborku biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr XXIII/153/08
Z dnia: 30 października 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół we Fromborku”.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą od 01 listopada 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXIII/154/08
Z dnia: 30 października 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi Państwa Ireny i Kazimierza Sienkiewiczów.
Data wejścia w życie: 30 października 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXIII/155/08
Z dnia: 30 października 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie skargi Pani Agnieszki Witkowskiej.
Data wejścia w życie: 30 października 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXIV/156/08
Z dnia: 27 listopada 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: zmian w budżecie na 2008 r.
Data wejścia w życie: 27 listopada 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXIV/157/08
Z dnia: 27 listopada 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie ze świadczeń Przedszkola we Fromborku.
Data wejścia w życie: 27 listopada 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXIV/158/08
Z dnia: 27 listopada 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2009 roku.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2009 roku.
    Więcej...

Uchwała nr XXIV/159/08
Z dnia: 27 listopada 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2009 roku.
Data wejścia w życie: upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXIV/160/08
Z dnia: 27 listopada 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2009 roku.
Data wejścia w życie: upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2009 roku.
    Więcej...

Uchwała nr XXIV/161/08
Z dnia: 27 listopada 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2009 roku.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2009 roku.
    Więcej...

Uchwała nr XXIV/162/08
Z dnia: 27 listopada 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności, sposobów jej poboru, inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2009 roku.
Data wejścia w życie: upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2009 roku.
    Więcej...

Uchwała nr XXIV/163/08
Z dnia: 27 listopada 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie rozstrzygnięcia skargi Państwa Ireny i Kazimierza Sienkiewiczów.
Data wejścia w życie: 27 listopada 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXV/164/08
Z dnia: 18 grudnia 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2009 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
    Więcej...

Uchwała nr XXV/165/08
Z dnia: 18 grudnia 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie przystąpienia Gminy Frombork do projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” z zadaniem pn.: „Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku”.
Data wejścia w życie: 18 grudnia 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXV/166/08
Z dnia: 18 grudnia 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Miasta i Gminy Frombork biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
Data wejścia w życie: 18 grudnia 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXVI/167/08
Z dnia: 30 grudnia 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXVI/168/08
Z dnia: 30 grudnia 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Frombork dla działki nr 89 obręb Wielkie Wierzno, arkusz mapy 1.
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXVI/169/08
Z dnia: 30 grudnia 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Frombork dla działki nr 90 obręb Wielkie Wierzno, arkusz mapy 1.
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2008 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXVI/170/08
Z dnia: 30 grudnia 2008 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Frombork dla działki nr 92/1 obręb Wielkie Wierzno, arkusz mapy 1.
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2008 r.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info