BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Prawo miejscowe
Ilość odsłon: 8995

Prawo miejscowe

Rodzaj przepisów prawnych ustanawianych przez wojewodę lub organ administracji niezespolonej albo przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (radę gminy), a także przez organ wykonawczy, powszechnie obowiązujących na obszarze gminy lub jej części. Upoważnienie do ich wydania znajduje się albo w przepisach szczególnych (np. w prawie wodnym, lokalowym, budowlanym) albo ma charakter ogólny i jest zawarte w ustawach: o samorządzie gminnym. W trzech pierwszych mogą one dotyczyć:
1) spraw wewnętrznych j.s.t. jako wspólnoty samorządowej, w tym ustroju wewnętrznego określonego w statucie, organizacji urzędu i instytucji samorządowych, zasad zarządu mieniem tej jednostki,
2) wszystkich osób przebywających na jej terenie, w przypadku gdy dotyczą: a) zasad i trybu korzystania z samorządowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, b) utrzymania porządku ze względu na ochronę życia lub zdrowia obywat6eli.
Prawo miejscowe w gminie ogłaszane jest w sposób, zwyczajowo przyjęty (np. w gminnym dzienniku urzędowym, w prasie lokalnej, rozplakatowanie w miejscach publicznych), chyba że ustawa wymaga ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info