BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady - 2007
Ilość odsłon: 65837

Uchwała nr V/23/2007
Z dnia: 25 stycznia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2007 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr V/24/2007
Z dnia: 25 stycznia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół we Fromborku”.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą od 01 stycznia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr V/25/2007
Z dnia: 25 stycznia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Frombork do Polskiego Projektu 400 Miast
Data wejścia w życie: 25 stycznia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała Nr V/26/2007
Z dnia: 25 stycznia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/05 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej- Przychodni Rejonowej we Fromborku.
Data wejścia w życie: 25 stycznia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr V/27/2007
Z dnia: 25 stycznia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Frombork”.
Data wejścia w życie: 25 stycznia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr V/28/2007
Z dnia: 25 stycznia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 25 stycznia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr V/29/2007
Z dnia: 25 stycznia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Fromborka w Zgromadzeniu Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego.
Data wejścia w życie: 25 stycznia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr VI/30/2007
Z dnia: 1 lutego 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 1 lutego 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr VI/31/2007
Z dnia: 1 lutego 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie powołania Skarbnika Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 1 lutego 2007 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/32/2007
Z dnia: 15 marca 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie poprawienia Uchwały nr V/23/07 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Frombork na 2007 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/33/2007
Z dnia: 15 marca 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
Data wejścia w życie: 15 marca 2007 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/34/2007
Z dnia: 15 marca 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/06 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej.
Data wejścia w życie: 15 marca 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr VIII/35/2007
Z dnia: 6 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Fromborku.
Data wejścia w życie: 6 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr VIII/36/2007
Z dnia: 6 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Fromborku.
Data wejścia w życie: 6 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr VIII/37/2007
Z dnia: 6 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli sposobu i okoliczności przydziału paczek żywnościowych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku.
Data wejścia w życie: 6 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr VIII/38/2007
Z dnia: 6 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Frombork do wykonywania czynności z zakresu czynności określonych w ustawie dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944 – 1990 oraz o treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.) wobec Sekretarza Gminy Frombork i Skarbnika Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 6 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr IX/39/07
Z dnia: 27 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 27 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr IX/40/07
Z dnia: 27 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmian w statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
    Więcej...

uchwała nr IX/41/07
Z dnia: 27 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 87/7 obręb nr 7 miasta Fromborka .
Data wejścia w życie: 27 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr IX/42/07
Z dnia: 27 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zaliczenia dróg Rybacka ,Pocztowa , Krzywa, Portowa, Nabrzeżna, Kapelańska, Basztowa, Mickiewicza, Kościelna, Szkolna, Ogrodowa, Błotna, Zielona, Stara, Dworcowa, Sanatoryjna, Polna, Katedralna, Leśna i Kwiatowa położonych na terenie miasta Fromborka do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem ich przebiegu.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr IX/43/07
Z dnia: 27 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta i Gminy Frombork od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów jako działka nr 56/2 obręb Krzyżewo i część działki nr 105/17 obręb Biedkowo, gmina Frombork.
Data wejścia w życie: 27 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr IX/44/07
Z dnia: 27 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na własność Miasta i Gminy Frombork nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 3 obręb nr 5 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 27 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr IX/45/07
Z dnia: 27 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie uzgodnienia przebiegu granic pasa ochronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 27 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr IX/46/07
Z dnia: 27 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie przez Miasto i Gminę Frombork prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 8/6 obręb nr 6 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 27 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr IX/47/07
Z dnia: 27 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na własność Miasta i Gminy Frombork nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 120 obręb nr 6 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 27 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr IX/48/07
Z dnia: 27 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Województwa Warmińsko –Mazurskiego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki numer 1 obręb nr 7 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 27 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr IX/49/07
Z dnia: 27 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
Data wejścia w życie: 27 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr IX/50/07
Z dnia: 27 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta i gminy Frombork na lata 2007 - 2010.
Data wejścia w życie: 27 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr IX/51/07
Z dnia: 27 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2007r.
Data wejścia w życie: 27 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr IX/52/07
Z dnia: 27 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr XI/89/05 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 30.12.2005 r. dotyczącej zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym oznaczonej jako działka nr 141/3 obręb nr 6 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 27 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr IX/53/07
Z dnia: 27 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/06 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 28.04.2006 r. dotyczącej zbycia nieruchomości zabudowanej miejskim basenem kąpielowym oznaczonej jako działka nr 6/8 obręb nr 3 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 27 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr X/54/07
Z dnia: 28 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 28 czerwca 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr X/55/07
Z dnia: 28 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.
Data wejścia w życie: 28 czerwca 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr X/56/07
Z dnia: 28 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Zawałów Serca i Udarów Mózgu dla miasta i gminy Frombork na lata 2007-2015 – Polski Projekt 400 Miast ,,Szansa dla Mojego Serca”.
Data wejścia w życie: 28 czerwca 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr X/57/07
Z dnia: 28 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w budynku mieszkalnym nr 10 w mieście Fromborku przy ulicy Osiedle Słoneczne, na sprzedaż udziału w 44/838 części w nieruchomości i oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 44/838 w gruncie oznaczonym jako działka nr 41/2 obręb 7 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 28 czerwca 2007 r.
    Więcej...

Uchwała nr X/58/07
Z dnia: 28 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zaliczenia dróg Rybacka, Pocztowa, Krzywa położonych na terenie miasta Fromborka do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem ich przebiegu.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr X/59/07
Z dnia: 28 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Fromborka oraz ustalenia w 2007 roku wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie i sposobu jej poboru.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr X/60/07
Z dnia: 28 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/06 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności, sposobów jej poboru, inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2007 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr X/61/07
Z dnia: 28 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/06 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności, sposobów jej poboru w 2007 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr X/62/07
Z dnia: 28 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/07 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół we Fromborku .
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr X/63/07
Z dnia: 28 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/07 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej.
Data wejścia w życie: 28 czerwca 2007 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/64/07
Z dnia: 27 września 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
Data wejścia w życie: 27 września 2007 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/65/07
Z dnia: 27 września 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/05 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 31 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Frombork.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
    Więcej...

Uchwała Nr XI/66/07
Z dnia: 27 września 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu.
Data wejścia w życie: 27 września 2007 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/67/07
Z dnia: 27 września 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Braniewie.
Data wejścia w życie: 27 września 2007 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/68/07
Z dnia: 27 września 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA FROMBORK
Data wejścia w życie: po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmńsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/69/07
Z dnia: 27 września 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie przystąpienia Gminy Frombork do projektu „Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E-70” z zadaniem pn.: Modernizacja portu żeglarskiego we Fromborku.
Data wejścia w życie: 27 września 2007 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/70/07
Z dnia: 27 września 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013.
Data wejścia w życie: 27 września 2007 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/71/07
Z dnia: 27 września 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie opinii o ograniczeniu działalności i likwidacji jednostek i komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Braniewie.
Data wejścia w życie: 27 września 2007 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/72/07
Z dnia: 27 września 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Fromborku
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/73/07
Z dnia: 27 września 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Frombork
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/74/07
Z dnia: 27 września 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miejskiej we Fromborku
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/75/07
Z dnia: 29 listopada 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2007 rok.
Data wejścia w życie: 29 listopada 2007 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/76/07
Z dnia: 29 listopada 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2008 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2008 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/77/07
Z dnia: 29 listopada 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2008 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2008 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/78/07
Z dnia: 29 listopada 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2008 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2008 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/79/07
Z dnia: 29 listopada 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2008 roku.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2008 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/80/07
Z dnia: 29 listopada 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności, sposobów jej poboru, inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2008 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2008 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/81/07
Z dnia: 29 listopada 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zalecenia stosowania w 2008 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych procentowych wysokości cen gruntów stanowiących podstawę do ustalenia czynszów dzierżawnych z tytułu dzierżawy gruntów.
Data wejścia w życie: 29 listopada 2007 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/82/07
Z dnia: 29 listopada 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zalecenia stosowania w 2008 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych miesięcznych stawek 1 metra kwadratowego czynszu najmu za najem lokali i budynków użytkowych.
Data wejścia w życie: 29 listopada 2007 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/83/07
Z dnia: 29 listopada 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku mieszkalno- użytkowym nr 9 posadowionym na nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 62/1 obręb Jędrychowo, gmina Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze 26989 oraz na sprzedaż odpowiedniego udziału w oznaczonej nieruchomości gruntowej.
Data wejścia w życie: 29 listopada 2007 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/84/07
Z dnia: 29 listopada 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 132/11 obręb nr 6 miasta Fromborka dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze 14022 oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży tej nieruchomości.
Data wejścia w życie: 29 listopada 2007 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/85/07
Z dnia: 29 listopada 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 13 posadowionym na nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 37/4 obręb 7 Frombork przy ulicy Osiedle Słoneczne dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze 14485 oraz na sprzedaż odpowiedniego udziału w oznaczonej nieruchomości gruntowej.
Data wejścia w życie: 29 listopada 2007 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/86/07
Z dnia: 29 listopada 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 29 listopada 2007 r. z mocą od 1 maja 2007 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/87/07
Z dnia: 29 listopada 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr XI /72/07 z dnia z dnia 27 września 2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Fromborku.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XIII/88/07
Z dnia: 19 grudnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2008 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XIII/89/07
Z dnia: 19 grudnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół we Fromborku”.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą od 01 stycznia 2008 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XIII/90/07
Z dnia: 19 grudnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Frombork na 2008 rok .
Data wejścia w życie: 19 grudnia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XIII/91/07
Z dnia: 19 grudnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Fromborka na lata 2007 - 2015.
Data wejścia w życie: 19 grudnia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XIII/92/07
Z dnia: 19 grudnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.
Data wejścia w życie: 19 grudnia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XIV/93/07
Z dnia: 28 grudnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.
Data wejścia w życie: 28 grudnia 2007 r.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info