BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza - 2007
Ilość odsłon: 64772

Zarządzenie nr 1/2007
Z dnia: 3 stycznia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Data wejścia w życie: 3 stycznia 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 2/2007
Z dnia: 9 stycznia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: planowania i realizacji pozamilitarnych przygotowań na terenie Miasta i Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 9 stycznia 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 3/2007
Z dnia: 9 stycznia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: planowania i realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2007 r.
Data wejścia w życie: 9 stycznia 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 4/2007
Z dnia: 9 stycznia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku
Data wejścia w życie: 9 stycznia 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 5/2007
Z dnia: 9 stycznia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku
Data wejścia w życie: 9 stycznia 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 6/2007
Z dnia: 9 stycznia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku
Data wejścia w życie: 9 stycznia 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 7/2007
Z dnia: 9 stycznia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku
Data wejścia w życie: 9 stycznia 2007 r.
    Więcej...

Zarzadzenie nr 8/2007
Z dnia: 17 stycznia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 17 stycznia 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 9/2007
Z dnia: 23 stycznia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 23 stycznia 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 10/2007
Z dnia: 25 stycznia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
Data wejścia w życie: 25 stycznia 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 11/2007
Z dnia: 1 lutego 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zasad przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 1 lutego 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 12/2007
Z dnia: 1 lutego 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Frombork w 2007 r.
Data wejścia w życie: 1 lutego 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 13/2007
Z dnia: 1 lutego 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych
Data wejścia w życie: 1 lutego 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 14/2007
Z dnia: 12 lutego 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Frombork na rok 2007 oraz planu finansowego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie
Data wejścia w życie: 12 lutego 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 15/2007
Z dnia: 13 lutego 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 9/07 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 23 stycznia 2007 r.
Data wejścia w życie: 13 lutego 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 16/2007
Z dnia: 1 marca 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia Programu Profilaktyki Zawałów Serca i Udarów Mózgu dla miasta i gminy Frombork na lata 2007 - 2015 "Szansa dla mojego serca" - Polski Projekt 400 Miast
Data wejścia w życie: 1 marca 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 17/2007
Z dnia: 16 marca 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za 2006 r.
Data wejścia w życie: 16 marca 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 18/2007
Z dnia: 30 marca 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2007 r.
Data wejścia w życie: 30 marca 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 19/2007
Z dnia: 31 marca 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: unieważnienia zmian w budżecie na 2007 r. dokonanych zarządzeniem nr 18/2007 z dnia 30 marca 2007 r.
Data wejścia w życie: 31 marca 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 20/2007
Z dnia: 5 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: określenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
Data wejścia w życie: 5 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 21/2007
Z dnia: 18 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: poprawienia błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 25 stycznia 2007 r.
Data wejścia w życie: 18 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 22/2007
Z dnia: 19 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przyjęcia bilansu z wykonania budżetu gminy Frombork za 2006 r.
Data wejścia w życie: 19 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 23/2007
Z dnia: 19 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przyjęcia bilansu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku za 2006 r.
Data wejścia w życie: 19 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Zarzadzenie nr 24/2007
Z dnia: 19 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przyjęcia bilansu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku za 2006 r.
Data wejścia w życie: 19 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Zarzadzenie nr 25/2007
Z dnia: 19 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przyjęcia bilansu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Frombork za 2006 r.
Data wejścia w życie: 19 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 26/2007
Z dnia: 19 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przyjęcia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa we Fromborku za 2006 r.
Data wejścia w życie: 19 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 27/2007
Z dnia: 14 maja 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku
Data wejścia w życie: 14 maja 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 28/07
Z dnia: 24 maja 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzenia negocjacji i oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniach oraz do badania i oceny złożonych ofert.
Data wejścia w życie: 24 maja 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 29/07
Z dnia: 29 maja 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty
Data wejścia w życie: 29 maja 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 30/07
Z dnia: 5 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie określenia wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Data wejścia w życie: 5 czerwca 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 31/2007
Z dnia: 5 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia cen biletów wstępu na miejski basen kąpielowy położony na działce nr 6/8 obręb nr 3 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 5 czerwca 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 32/2007
Z dnia: 14 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze do spraw finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.
Data wejścia w życie: 14 czerwca 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 33/2007
Z dnia: 14 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze do obsługi Rady Miejskiej Gminy Frombork w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.
Data wejścia w życie: 14 czerwca 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 34/2007
Z dnia: 19 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania inkasenta do poboru w 2007 r. opłat przystaniowych dobowych za korzystanie przez jachty i łodzie z przystani...
Data wejścia w życie: 19 czerwca 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 35/2007
Z dnia: 28 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/07 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 14czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze do obsługi Rady Miejskiej Gminy Frombork w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.
Data wejścia w życie: 28 czerwca 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 36/07
Z dnia: 29 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2007 rok
Data wejścia w życie: 29 czerwca 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 37/07
Z dnia: 16 lipca 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr pojazdu niestanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej
Data wejścia w życie: 16 lipca 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 38/07
Z dnia: 6 sierpnia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 6 sierpnia 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 39/2007
Z dnia: 20 sierpnia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
Data wejścia w życie: 20 sierpnia 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 40/07
Z dnia: 28 sierpnia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2007 r.
Data wejścia w życie: 28 sierpnia 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 41/07
Z dnia: 4 września 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: aktualizacji w 2008 roku opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 4 września 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 42/07
Z dnia: 12 września 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 12 września 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 43/07
Z dnia: 12 września 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wprowadzenia instrukcji kasowej
Data wejścia w życie: 12 września 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 44/07
Z dnia: 25 września 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmiany harmonogramu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Frombork na rok 2007 ustalonego zarządzeniem nr 80/06 z dnia 31 grudnia 2006 r.
Data wejścia w życie: 25 września 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 45/07
Z dnia: 28 września 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2007 r.
Data wejścia w życie: 28 września 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 46/07
Z dnia: 1 października 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP
Data wejścia w życie: 1 października 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 47/07
Z dnia: 5 października 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Frombork na 2008 rok
Data wejścia w życie: 5 października 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 48/2007
Z dnia: 5 października 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 5 października 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 49/2007
Z dnia: 8 października 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Data wejścia w życie: 8 października 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 50/2007
Z dnia: 19 października 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzu komunalnym w mieście Frombork
Data wejścia w życie: 1 listopada 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 51/2007
Z dnia: 26 października 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2007 rok
Data wejścia w życie: 26 października 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 52/2007
Z dnia: 26 października 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 71/06 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku
Data wejścia w życie: po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników.
    Więcej...

Zarządzenie nr 53/07
Z dnia: 14 listopada 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr pojazdu niestanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej.
Data wejścia w życie: 14 listopada 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 54/07
Z dnia: 15 listopada 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: projektu budżetu Gminy na rok 2008.
Data wejścia w życie: 15 listopada 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 55/07
Z dnia: 15 listopada 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork" i w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork"
Data wejścia w życie: 15 listopada 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 56/07
Z dnia: 15 listopada 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 71/06 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.
Data wejścia w życie: 1 grudnia 2007 r.
    Więcej...

Zarzadzenie nr 57/07
Z dnia: 28 listopada 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 28 listopada 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 58/07
Z dnia: 14 grudnia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wprowadzenia do użytku Planu działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Data wejścia w życie: 14 grudnia 2007 r.
    Więcej...

Zarzadzenie nr 59/07
Z dnia: 14 grudnia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania komisji
Data wejścia w życie: 14 grudnia 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 60/07
Z dnia: 20 grudnia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
Data wejścia w życie: 20 grudnia 2007 r.
    Więcej...

zarządzenie nr 61/07
Z dnia: 20 grudnia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego
Data wejścia w życie: 20 grudnia 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 62/07
Z dnia: 31 grudnia 2007 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2007 r.
Data wejścia w życie: 31 grudnia 2007 r.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info