BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady - 2005
Ilość odsłon: 125540

Uchwała nr I/1/05
Z dnia: 27 stycznia 2005 r.
Wydana przez: Radę Miejską Gminy Frombork
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
    Więcej...

Uchwała Nr I/2/05
z dnia: 27 stycznia 2005 r.
wydana przez: Radę Miejską Gminy Frombork
data wejścia w życie: 27 stycznia 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr I/3/05
z dnia: 27 stycznia 2005 r.
wydana przez: Radę Miejską Gminy Frombork
data wejścia w życie: 27 stycznia 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr I/4/05
z dnia: 27 stycznia 2005 r.
wydana przez: Radę Miejską Gminy Frombork
data wejścia w życie: 27 stycznia 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr I/5/05
z dnia: 27 stycznia 2005 r.
wydana przez: Radę Miejską Gminy Frombork
data wejscia w życie: 27 stycznia 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr I/6/05
z dnia: 27 stycznia 2005 r.
wydana przez: Radę Miejską Gminy Frombork
data wejścia w życie: 27 stycznia 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/7/05
z dnia: 24 lutego 2005 r.
wydana przez: Radę Miejską Gminy Frombork
data wejścia w życie: 24 lutego 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/8/05
z dnia: 24 lutego 2005 r.
wydana przez: Radę Miejską Gminy Frombork
data wejścia w życie: 24 lutego 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/9/05
z dnia: 24 lutego 2005 r.
wydana przez: Radę Miejską Gminy Frombork
data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr II/10/05
z dnia: 24 lutego 2005 r.
wydana przez: Radę Miejską Gminy Frombork
data wejścia w życie: 24 lutego 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/11/05
z dnia: 24 lutego 2005 r.
wydana przez: Radę Miejską Gminy Frombork
data wejścia w życie: 24 lutego 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/12/05
z dnia: 24 lutego 2005 r.
wydana przez: Radę Miejską Gminy Frombork
data wejścia w zycie: 24 lutego 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/13/05
z dnia: 24 lutego 2005 r.
wydana przez: Radę Miejską Gminy Frombork
data wejścia w życie: 24 lutego 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/14/05
z dnia: 24 lutego 2005 r.
wydana przez: Radę Miejską Gminy Frombork
data wejścia w życie: 24 lutego 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/15/05
z dnia: 24 lutego 2005 r.
wydana przez: Radę Miejską Gminy Frombork
data wejścia w życie: 24 lutego 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/16/05
z dnia: 24 lutego 2005 r.
wydana przez: Radę Miejską Gminy Frombork
data wejścia w życie: 24 lutego 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/17/05
z dnia: 24 lutego 2005 r.
wydana przez: Radę Miejską Gminy Frombork
data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą od 01 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

Uchwała Nr II/18/05
z dnia: 24 lutego 2005 r.
wydana przez: Radę Miejską Gminy Frombork
data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr II/19/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Fromborka.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr III/20/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr III/21/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr III/22/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół we Fromborku”.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr III/23/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Ronin celem zmiany nazwy miejscowości.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr III/24/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej gminy Frombork.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr III/25/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w Zespole Szkół we Fromborku.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

Uchwała Nr III/26/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Frombork.
    Więcej...

Uchwała Nr III/27/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Frombork.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr III/28/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie przyjęcia „Opisu planowanych do realizacji zadań” wraz z uzasadnieniem, przedłożonego przez wspólne zebranie wiejskie Wielkiego Wierzna i Nowych Sadłuk do realizacji w ramach programu Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr III/29/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu przygotowanego wspólnie przez Sołectwo Wielkie Wierzno i Nowe Sadłuki w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, Działanie – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

Uchwała Nr III/30/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem programów pomocy, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/31/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 27 maja 2005 r.
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych nr 1 i nr 3 ich najemcom położonych w budynku mieszkalnym nr 4 działce nr 141/2 w obrębie nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Młynarskiej wraz ze sprzedażą udziałów w tej nieruchomości.
Data wejścia w życie: 27 maja 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/32/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 27 maja 2005 r.
w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 123 obręb nr 6 Frombork.
Data wejścia w życie: 27 maja 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/33/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 27 maja 2005 r.
w sprawie nieodpłatnego użyczenia na okres dziesięciu lat na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonej jako działka nr 156 obręb nr 6 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 27 maja 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/34/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 27 maja 2005 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa na własność Miasta i Gminy Frombork części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 67 obręb nr 4 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 27 maja 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/35/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 27 maja 2005 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 27 maja 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/36/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 27 maja 2005 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 27 maja 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/37/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 27 maja 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Ronin celem zmiany nazwy miejscowości.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/38/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 27 maja 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2005.
Data wejścia w życie: 27 maja 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/39/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 27 maja 2005 r.
w sprawie ustalenia dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół we Fromborku najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.
Data wejścia w życie: 27 maja 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/40/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 27 maja 2005 r.
w sprawie przystąpienia do projektu „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”.
Data wejścia w życie: 27 maja 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr V/41/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 24 czerwca 2005 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku.
Data wejścia w życie: 24 czerwca 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr V/42/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 24 czerwca 2005 r.
w sprawie ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół we Fromborku”.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą od 01 stycznia 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr V/43/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 24 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biedkowo.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr V/44/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 24 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bogdany.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr V/45/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 24 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drewnowo.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr V/46/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 24 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej we Fromborku.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr V/47/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 24 czerwca 2005 r.
w sprawie wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości położonej w gminie Frombork.
Data wejścia w życie: 24 czerwca 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr V/48/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 24 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2005.
Data wejścia w życie: 24 czerwca 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr V/49/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 24 czerwca 2005 r.
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Gminy Frombork Nr II/16/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie określenia stawek opłaty przystaniowej i pasażerskiej za korzystanie z infrastruktury portowej w porcie morskim we Fromborku.
Data wejścia w życie: 24 czerwca 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VI/50/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 29 lipca 2005 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowej we Fromborku.

Data wejścia w życie: 29 lipca 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VI/51/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 29 lipca 2005 r.
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Frombork – opisu planowanych do realizacji zadań na lata 2005 - 2013.
Data wejścia w życie: 29 lipca 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/52/2005
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 września 2005 r.
w sprawie nadania drodze położonej na działce nr 159 obręb nr 6 Frombork, nr 18 i 30 obręb nr 9 Frombork oraz nr 149 obręb Krzyżewo nazwy „Ottona Ślizienia”
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/53/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 września 2005 r.
w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/54/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 września 2005 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 30 września 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/55/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 września 2005 r.
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Data wejścia w życie: 30 września 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/56/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 września 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2005
Data wejścia w życie: 30 września 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/57/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 września 2005 r.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Data wejścia w życie: 30 września 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/58/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 września 2005 r.
w sprawie zamiaru przystąpienia do modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Frombork
Data wejścia w życie: 30 września 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/59/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 września 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodni Rejonowej we Fromborku
Data wejścia w życie: 30 września 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/60/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji ,,PLANU ODNOWY I ROZWOJU WSI JĘDRYCHOWO”
Data wejścia w życie: 19 października 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/61/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji ,,PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WIELKIE WIERZNO NA LATA 2005 – 2013”.
Data wejścia w życie: 19 października 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/62/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji ,,PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWE SADŁUKI NA LATA 2005 – 2013”.
Data wejścia w życie: 19 października 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/63/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2005
Data wejścia w życie: 19 października 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/64/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 4 listopada 2005 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku
Data wejścia w życie: 4 listopada 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/65/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 4 listopada 2005 r.
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 64 obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork
Data wejścia w życie: 4 listopada 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/66/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 4 listopada 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, oraz na zastosowanie stopy procentowej od opłat rozłożonych do spłaty na raty z tego tytułu
Data wejścia w życie: 4 listopada 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/67/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 4 listopada 2005 r.
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 6 na działce nr 41/44, przynależnego do lokalu budynku gospodarczego położonego na działce nr 41/36 oraz przynależnego gruntu w miejscowości Bogdany, obręb Biedkowo, gmina Frombork
Data wejścia w życie: 4 listopada 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/68/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 4 listopada 2005 r.
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 7 na działce nr 20 w obrębie nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Rybackiej
Data wejścia w życie: 4 listopada 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/69/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 4 listopada 2005 r.
w sprawie zalecenia stosowania w 2006 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych miesięcznych stawek 1 metra kwadratowego czynszu najmu za najem lokali i budynków użytkowych
Data wejścia w życie: 4 listopada 2005 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/70/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 4 listopada 2005 r.
w sprawie zalecenia stosowania w 2006 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych procentowych wysokości cen gruntów stanowiących podstawę do ustalenia czynszów dzierżawnych z tytułu dzierżawy gruntów
Data wejścia w życie: 4 listopada 2005 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/71/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 4 listopada 2005 r.
w sprawie programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy Frombork w latach 2006 – 2010
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
    Więcej...

Uchwała Nr IX/72/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 4 listopada 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2005
Data wejścia w życie: 4 listopada 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr X/73/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem publikacji jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr X/74/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności, zwolnień od opłaty, sposobów jej poboru, inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2006 roku.
Data wejścia w życie: z dniem publikacji jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr X/75/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie podatku od posiadania psów i terminów płatności w roku 2006
Data wejścia w życie: z dniem publikacji jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr X/76/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem publikacji jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2006.
    Więcej...

Uchwała Nr X/77/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatkowych.
Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr X/78/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2006 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego
    Więcej...

Uchwała Nr X/79/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2006 roku.
Data wejścia w życie: z dniem publikacji jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2006.
    Więcej...

Uchwała Nr X/80/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 7 grudnia 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr X/81/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 7 grudnia 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr X/82/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie skargi Pani Weroniki Truchan na bezczynność Urzędu Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 7 grudnia 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr X/83/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie zawarcia porozumienia w celu utworzenia Fundacji Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii.
Data wejścia w życie: 7 grudnia 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/84/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2005.
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/85/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia od Powiatu Braniewskiego na własność Miasta i Gminy Frombork nieruchomości oznaczonej jako działka nr 67/1 obręb nr 4 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/86/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia: 30 grudnia 2005 r.
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Gminy Frombork Nr IX/68/05 z dnia 4 listopada 2005 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 7 na działce nr 20 w obrębie nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Rybackiej.
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/87/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia: 30 grudnia 2005 r.
w sprawie wydzierżawienia lub najmu na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/88/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa na własność Miasta i Gminy Frombork części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2 obręb nr 11 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/89/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 141/3 obręb nr 6 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/90/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Miasta i Gminy Frombork od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczone jako działki nr 17/9 i 72 obręb Biedkowo, gmina Frombork stanowiących drogi.
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/91/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie przez Miasto i Gminę Frombork nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 8/5 obręb nr 6 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/92/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2006 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/93/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X/79/05 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2006 roku.
Data wejścia w życie: z dniem publikacji jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2006.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/94/05
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr X/74/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności, zwolnień od opłaty, sposobów jej poboru, inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2006 roku.
Data wejścia w życie: z dniem publikacji jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2006 r .
    Więcej...

© 2003 Internet-Info