BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady - 2009
Ilość odsłon: 43669

Uchwała nr XXVII/171/09
Z dnia: 30 stycznia 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: ustalenia opłaty za korzystanie ze świadczeń Przedszkola we Fromborku.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr XXVII/172/09
Z dnia: 30 stycznia 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejska we Fromborku
W sprawie: w sprawie nadania imienia „Gwiazdkowe Wzgórze” Przedszkolu w Zespole Szkół we Fromborku.
Data wejścia w życie: 30 stycznia 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXVII/173/09
Z dnia: 30 stycznia 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXVII/174/09
Z dnia: 30 stycznia 2009 r.
Wydane przez: Radę Miesjką we Fromborku
W sprawie: w sprawie przystąpienia Gminy Frombork do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach nadzalewowych” z zadaniem pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej we Fromborku”.
Data wejścia w życie: 30 stycznia 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXVII/175/09
Z dnia: 30 stycznia 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej we Fromborku w 2009 roku.
Data wejścia w życie: 30 stycznia 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXVII/176/09
Z dnia: 30 stycznia 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie skargi nauczycieli Zespołu Szkół we Fromborku dotyczącej niewypłacenia wynagrodzenia.
Data wejścia w życie: 30 stycznia 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXVIII/177/09
Z dnia: 26 lutego 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009-2013.
Data wejścia w życie: 26 lutego 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXVIII/178/09
Z dnia: 26 lutego 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: zmian w budżecie na 2009 rok.
Data wejścia w życie: 26 lutego 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXVIII/179/09
Z dnia: 26 lutego 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: wydzierżawienia lub oddania w najem dotychczasowym dzierżawcom lub najemcom nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 26 lutego 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXVIII/180/09
Z dnia: 26 lutego 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na własność Miasta i Gminy Frombork nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 4 obręb nr 5 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 26 lutego 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXVIII/181/09
Z dnia: 26 lutego 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 18/5 obręb nr 4 miasta Fromborka dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze 15664.
Data wejścia w życie: 26 lutego 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXVIII/182/09
Z dnia: 26 lutego 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 72/2 obręb Jędrychowo, gmina Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze 26553.
Data wejścia w życie: 26 lutego 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXVIII/183/09
Z dnia: 26 lutego 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Gminy Frombork Nr V/32/98 z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi położonymi na działce nr 73 obręb Jędrychowo i działce nr 60 obręb Wielkie Wierzno.
Data wejścia w życie: 26 lutego 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXVIII/184/09
Z dnia: 26 lutego 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej we Fromborku Nr XIX/128/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Fromborka oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach i sposobu jej poboru.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr XXIX/185/09
Z dnia: 26 marca 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: zmian w budżecie na 2009 r.
Data wejścia w życie: 26 marca 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXIX/186/09
Z dnia: 26 marca 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół we Fromborku”.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXIX/187/09
Z dnia: 26 marca 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku.
Data wejścia w życie: 26 marca 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXX/188/09
Z dnia: 30 kwietnia 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 30 kwietnia 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXX/189/09
Z dnia: 30 kwietnia 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
Data wejścia w życie: 30 kwietnia 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXX/190/09
Z dnia: 30 kwietnia 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Frombork na 2009 rok.
Data wejścia w życie: 30 kwietnia 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXI/191/09
Z dnia: 28 maja 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: zmian w budżecie na 2009 rok
Data wejścia w życie: 28 maja 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXI/192/09
Z dnia: 28 maja 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie współdziałania z Powiatem Braniewskim w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Data wejścia w życie: 28 maja 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXI/193/09
Z dnia: 28 maja 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Dom Warmiński”.
Data wejścia w życie: 28 maja 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXII/194/09
Z dnia: 25 czerwca 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: zmian w budżecie na 2009 rok.
Data wejścia w życie: 25 czerwca 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXII/195/09
Z dnia: 25 czerwca 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Frombork środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2010.
Data wejścia w życie: 25 czerwca 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXII/196/09
Z dnia: 25 czerwca 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 11/2 obręb nr 7 miasta Fromborka dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 33971 z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Data wejścia w życie: 25 czerwca 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXII/197/09
Z dnia: 25 czerwca 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako część działki nr 43/2 obręb nr 7 miasta Fromborka dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 18530 z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Data wejścia w życie: 25 czerwca 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXII/198/09
Z dnia: 25 czerwca 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 6 obręb nr 7 miasta Fromborka dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 33971 z przeznaczeniem na zabudowę garażową.
Data wejścia w życie: 25 czerwca 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXII/199/09
Z dnia: 25 czerwca 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na własność Miasta i Gminy Frombork nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 34/2 i 73 obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork.
Data wejścia w życie: 25 czerwca 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXII/200/09
Z dnia: 25 czerwca 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: wyrażenia zgody na obniżenie o 5% ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 18/7 obręb nr 4 miasta Fromborka dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 15664.
Data wejścia w życie: 25 czerwca 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXII/201/09
Z dnia: 25 czerwca 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 „Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork” na rok 2009.
Data wejścia w życie: 25 czerwca 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXIII/202/09
Z dnia: 30 lipca 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: przekształcenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Data wejścia w życie: 30 lipca 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXIV/203/09
Z dnia: 24 września 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: zmian w budżecie na 2009 rok.
Data wejścia w życie: 24 września 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXIV/204/09
Z dnia: 24 września 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VI/43/06 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta i Gminy Frombork oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Frombork, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz wskazania organów i osób uprawnionych do podejmowania decyzji w tym zakresie.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr XXXIV/205/09
Z dnia: 24 września 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Frombork w 2009 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
Data wejścia w życie: 24 września 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXIV/206/09
Z dnia: 24 września 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie skargi pana Czesława Kowalskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 24 września 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXIV/207/09
Z dnia: 24 września 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Data wejścia w życie: 24 września 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXV/208/09
Z dnia: 29 października 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: zmian w budżecie na 2009 r.
Data wejścia w życie: 29 października 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXV/209/09
Z dnia: 29 października 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia na kolejny okres po zakończeniu obowiązywania umów użyczenia zawartych na okres do 3 lat.
Data wejścia w życie: 29 października 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXV/210/09
Z dnia: 29 października 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 184 obręb nr 4 miasta Fromborka, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze 6927.
Data wejścia w życie: 29 października 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXV/211/09
Z dnia: 29 października 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 znajdujących się w budynku mieszkalnym nr 2 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 29/2, obręb nr 2 miasta Fromborka przy ulicy Błotnej, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 31298 oraz na sprzedaż odpowiednich udziałów w tej nieruchomości.
Data wejścia w życie: 29 października 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXV/212/09
Z dnia: 29 października 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2 wraz z przynależną piwnicą znajdującego się w budynku użytkowym nr 4 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 141/3,obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Młynarskiej, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 16515 oraz na sprzedaż odpowiednich udziałów w tej nieruchomości.
Data wejścia w życie: 29 października 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXV/213/09
Z dnia: 29 października 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej we Fromborku lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta i Gminy Frombork znajdującego się w budynku nr 4 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 141/2 obręb 6 miasta Fromborka przy ulicy Młynarskiej.
Data wejścia w życie: 29 października 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXV/214/09
Z dnia: 29 października 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta i Gminy Frombork od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów jako działka nr 105/20 obręb Biedkowo i jako działka nr 176 obręb Krzyżewo, gmina Frombork.
Data wejścia w życie: 29 października 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXV/215/09
Z dnia: 29 października 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Archidiecezji Warmińskiej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Błudowie lokalu użytkowego nr 3 znajdującego się w budynku nr 9 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 62/1 obręb Jędrychowo, gmina Frombork.
Data wejścia w życie: 29 października 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXV/216/09
Z dnia: 29 października 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: przyjęcia do realizacji projektu pn. „Nasze przedszkole, moja szansa” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.
Data wejścia w życie: 29 października 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXV/217/09
Z dnia: 29 października 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIII/91/07 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Fromborka na lata 2007 – 2015.
Data wejścia w życie: 29 października 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXV/218/09
Z dnia: 29 października 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr XXXV/219/09
Z dnia: 29 października 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: skargi pana Czesława Kowalskiego na działalność kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku.
Data wejścia w życie: 29 października 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXV/220/09
Z dnia: 29 października 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej we Fromborku.
Data wejścia w życie: 29 października 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXVI/221/09
Z dnia: 26 listopada 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: zmian w budżecie na 2009 r.
Data wejścia w życie: 26 listopada 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXVI/222/09
Z dnia: 26 listopada 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2010 roku.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2010 roku.
    Więcej...

Uchwała nr XXXVI/223/09
Z dnia: 26 listopada 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności, sposobów jej poboru, inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2010 roku.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia
    Więcej...

Uchwała nr XXXVI/224/09
Z dnia: 26 listopada 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2010 roku.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia
    Więcej...

Uchwała nr XXXVI/225/09
Z dnia: 26 listopada 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2010 roku.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia
    Więcej...

Uchwała nr XXXVI/226/09
Z dnia: 26 listopada 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych w 2010 roku.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia
    Więcej...

Uchwała nr XXXVI/227/09
Z dnia: 26 listopada 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: zalecenia stosowania w 2010 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych procentowych wysokości cen gruntów stanowiących podstawę do ustalenia czynszów dzierżawy z tytułu dzierżawy gruntów.
Data wejścia w życie: 26 listopada 2009 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
    Więcej...

Uchwała nr XXXVI/228/09
Z dnia: 26 listopada 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: zalecenia stosowania w 2010 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych miesięcznych stawek 1 metra kwadratowego czynszu najmu za najem lokali i budynków użytkowych.
Data wejścia w życie: 26 listopada 2009 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
    Więcej...

Uchwała nr XXXVI/229/09
Z dnia: 26 listopada 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 6 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 41/44 obręb Biedkowo, gmina Frombork dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 21950 wraz ze sprzedażą odpowiednich udziałów w tej nieruchomości oraz na sprzedaż udziału w 1/10 części nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej jako działka nr 41/34 obręb Biedkowo, gmina Frombork dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 21945.
Data wejścia w życie: 26 listopada 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXVI/230/09
Z dnia: 26 listopada 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami umów dzierżawy na kolejny okres po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat.
Data wejścia w życie: 26 listopada 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXVI/231/09
Z dnia: 26 listopada 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Frombork na 2010 rok.
Data wejścia w życie: 26 listopada 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXVI/232/09
Z dnia: 26 listopada 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: przystąpienia Gminy Frombork do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”.
Data wejścia w życie: 26 listopada 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXVI/233/09
Z dnia: 26 listopada 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: ustalenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Frombork”.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr XXXVII/234/09
Z dnia: 30 grudnia 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2010 r.
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2010 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXVII/235/09
Z dnia: 30 grudnia 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie ustanowienia roku 2010 „Rokiem obchodów jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich Fromborkowi”.
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXVII/236/09
Z dnia: 30 grudnia 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: zmian w budżecie na 2009 r.
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXVII/237/09
Z dnia: 30 grudnia 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr XXXVII/238/09
Z dnia: 30 grudnia 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat, a także ich pobierania.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
    Więcej...

Uchwała nr XXXVII/239/09
Z dnia: 30 grudnia 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko –Mazurskiego dotyczącego uchwały Rady Miejskiej we Fromborku Nr XXXV/209/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia na kolejny okres po zakończeniu obowiązywania umów użyczenia zawartych na okres do 3 lat.
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2009 r.
    Więcej...

Uchwała nr XXXVII/240/09
Z dnia: 30 grudnia 2009 r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: ustalenia miejscowości odpowiadającej warunkom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851), w której jest pobierana opłata miejscowa.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info